Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Propozice

Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.


O soutěži

Soutěž/cvičení je určeno pro maximálně čtyřčlenné družstvo zdravotníků, jednotek sborů dobrovolných hasičů, dobrovolných záchranářů apod.

V družstvu nesmí být přítomen lékař nebo nesmí být postaveno z profesionálních posádek záchranné služby.

Družstva smí postupovat dle svých kompetencí, nezajišťují žilní vstup a používají pouze dostupné materiální vybavení.

Ředitel soutěže: Lukáš Tláskal, DiS.
Hlavní rozhodčí: MUDr. Roman Skřipský

Charakter soutěže a tratě

Celé cvičení je koncipováno formou soutěže, formou náročného testování záchranářů nejen po stránce fyzické, ale i psychické.

Je sestaveno z nočního a denního hlavního kola. V žádném případě nebere ohled na únavu, nároky na pauzu a odpočinek. Proběhne za jakéhokoli počasí. Celá trať je vsazena do městské aglomerace a do přilehlých přírodních terénů.

Terén může být místy velmi náročný a soutěžící tak nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni do závodu bez dostatečných ochranných pomůcek a pracovních oděvů.
Nebude brán ohled na zbytečné prodlužování přechodů mezi stanovišti a po provedení jednotlivých úkolů. Nebudou tolerovány přestávky během přechodů či snad návštěvy „občerstvoven“. Vzhledem k dubnovému termínu soutěže upozorňujeme na možné nepříznivé klimatické podmínky, převážně při nočním plnění úkolů či pohybu v lese.

Důležité pokyny a informace

Po celém profilu trati bude připraveno několik modelových situací, které jsou povinni všichni soutěžící absolvovat. Pro zvýšení fyzické náročnosti je cvičení doplněno o několik silových úkolů. Orientace a mapové podklady budou upřesněny před soutěží. Všechna stanoviště budou označena značkou „STOP, vyčkej příchodu rozhodčího“, kde družstva vyčkají příchodu rozhodčích, a i dále se budou řídit jejich pokyny. Bude-li figurant uložen na dece nebo celtě jsou tyto podložky považovány jako zem.

Používání vysílaček a mobilních telefonů v průběhu cvičení zasahujícími družstvy je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO, mimo úkolů, kde bude těchto zařízení potřeba (budou vydány ozhodčími na stanovišti). Časový limit na ošetření poranění bude vždy upřesněn na stanovišti. Je nepřípustné požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiných omamných látek během soutěže. Na trati budou probíhat namátkové kontroly na přítomnost alkoholu.

Povinná výbava družstev a jeho členů

 • Pevná kotníčková (zásahová) obuv
 • Pracovní oděv s celotělovým krytím s reflexními prvky
 • Vzhledem k účasti jednotek požární ochrany, policie a dalších, požadujeme u všech alespoň vrchní část oděvu v barvě záchranné služby
 • Oblečení a obuv na převlečení pro případný zásah na vodní hladině. Plovací vesty zapůjčí organizátor na místě
 • Pracovní rukavice
 • Přilby
 • Ochranné brýle
 • Svítilny
 • Ochrana dýchacích cest (rouška, šátek, respirátor)

Na místě není půjčovna OOPP, pokud nebude tým dostatečně vybaven, nebude vpuštěn do soutěže.

Minimální materiální vybavení družstva

Družstva budou mít vlastní základní zdravotnický materiál dle níže uvedeného seznamu. Vše v dostatečném množství pro všechna stanoviště.

V případě nedostatečných zásob nebude na toto brán zřetel. Družstva budou muset dál pracovat bez chybějícího materiálu, ale s možnou bodovou ztrátou.

Ostatní pomůcky - transportní a fixační pomůcky apod. - budou k dispozici na vyžádání u rozhodčích přímo na místě úkolu.

Družstvo je povinno mít u sebe během soutěže tento materiál:

 • standardní zdravotnický obvazový materiál
 • jednorázové rukavice
 • fixační krční límce včetně límce pro děti
 • tonometr
 • fonendoskop
 • resuscitační vak + masky různých velikostí
 • desinfekce
 • nůžky
 • pinzeta
 • škrtidlo
 • náplast polštářková
 • náplast v cívce
 • popáleninový balíček
 • izotermická folie
 • kramerovy dlahy (sam splint)

Hodnocení družstev

Hodnocení způsobu ošetření daného poranění a celkové zvládnutí daného úkolu, se odvíjí od předem stanovených hodnotících tabulek soutěže SOS 2018 EXTREME.

Družstvo s nejmenší bodovou ztrátou vyhrává. V případě shody bodů rozhodne kvalita ošetření dodatečně zvoleného poranění hlavním rozhodčím. Případné připomínky a stížnosti lze uplatnit vedoucím družstva písemnou formou u organizátorů soutěže a to nejpozději do posledního dne soutěže. Protesty bude řešit hlavní rozhodčí před závěrečným součtem bodů. Do hodnocení se bude započítávat i zbytečné prodlužování přechodů mezi stanovišti a po provedení jednotlivých úkolů.

Termín a místo konání soutěže

Pátek 27. 4. 2018 – příjezd, prezence a zápis družstev, briefing, noční etapa
Sobota 28. 4. 2018 – denní hlavní etapa
Neděle 29. 4. 2018 – úklid, přesun na slavnostní vyhodnocení (ukončení v cca 12:30)
Místo srazu - CAVD Dobříš, GPS: 49°50'44.866"N 14°9'35.724"E

Doprovod družstev

Doprovod (řidič, náhradník atd.) může absolvovat celou trasu se svým družstvem, nesmí však družstvo předcházet nebo jít v protisměru trati. Na stanovišti se řídí pokyny rozhodčích, popřípadě organizátora. Kontakt s družstvem na stanovišti není dovolen žádným způsobem, jinak je družstvo diskvalifikováno. Pořizování videozáznamu a fotodokumentace je vždy po odsouhlasení rozhodčím možné.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v místě konání akce v areálu místního CAVD Dobříš, GPS: 49°50'44.866"N 14°9'35.724"E. Místo slouží jako základna. Na stejném místě proběhne i prezence družstev.

Nutné s sebou vzít spacák a karimatku a boty na přezutí. Je zakázáno se v prostorách budov pohybovat v zásahové obuvi. Družstva budou ubytována po vícero v jedné místnosti. Sociální zařízení a sprchy jsou k dispozici v budově.

Cena ubytování 2.000 Kč za celé čtyřčlenné družstvo.

Kouření v budovách přísně zakázáno. Kouření je povoleno pouze v určených a označených místech areálu. Všichni se zavazují k udržování pořádku v celém areálu a uvedení svých ubikací do původního stavu před jejich opuštěním. Jakékoliv škody způsobené během pobytu budou neprodleně nahlášeny na recepci organizátorům.

Stravování

Startovné činí 2.000 Kč za celé čtyřčlenné družstvo.

Startovné činí 2000,- Kč za každé soutěžící družstvo a bude splatné na účet ADZČR, z. s. společně s platbou za ubytování a stravu (také 2 000 Kč) nejpozději měsíc před termínem soutěže, tj. 1.4. 2018. Kopie dokladu o zaplacení musí být zaslána společně s přihláškou. Počet startujících družstev je z kapacitních důvodů omezen na 15.

CELKOVÁ CENA ZA ÚČAST NA SOS 2018 EXTREME ČINÍ 6.000 Kč.

Údaje k provedení platby:

 • Číslo účtu: 43-2528010257/0100
 • Variabilní symbol: je vaše IČ
 • Konstantní symbol: 0308

V případě odvolání své účasti na cvičení v době kratší než je 1 měsíc do konání akce SOS 2018 EXTREME činí stornovací poplatek 100% startovného.

Prezence účastníků

Družstvo je po příjezdu do areálu cvičení povinno se zaregistrovat. Pokud dojde ke změně nahlášeného složení družstva, je kapitán povinen tuto změnu neprodleně při prezenci ohlásit. V průběhu cvičení již nesmí docházet ke změnám ve složení družstva.

U prezence členové družstva předloží osobní doklady.

Soutěžící se dostaví k prezenci na recepci CAVD Dobříš v pátek 27. 4. 2018 nejpozději do 15:00 hodin. V případě komplikací s dojezdem, může se stát, informujte organizátora telefonicky s předstihem. Veškerý doprovodný program je povinný pro všechny registrované účastníky.

Doprava

Doprava družstev na cvičení je na vlastní náklady. Spojení do CAVD je pouze autem. Na místo, vzhledem k jeho lokalitě pod hřebenem Brd, nejede MHD. V případě nemožnosti vlastního způsobu dopravy je ovšem možné domluvit s organizátorem náhradní řešení.

Další účastníci cvičení

Cvičení je přístupné veřejnosti. Účast je možná i pro další účastníky (náhradník, doprovod, řidič, aj.). Pro tyto osoby lze zajistit ubytování i stravu pouze v případě, že budou uvedeny v přihlášce a bude za ně uhrazena platba za ubytování a stravování.

Diskvalifikace družstva

O diskvalifikaci rozhoduje pouze hlavní rozhodčí. Návrhy na diskvalifikaci podávají zpravidla rozhodčí, traťoví komisaři, organizátoři nebo jiné pověřené osoby.

Důvodem diskvalifikace je:

 1. Nevhodné chování členů družstva k ostatním účastníkům cvičení, rozhodčím, organizátorům a figurantům.
 2. Požití alkoholických nápojů, drog a jiných omamných a psychotropních látek v průběhu soutěže.
 3. Nedovolený kontakt s ostatními členy cvičení pomocí vysílaček a mobilních telefonů.
 4. Zveřejnění jakýchkoliv fotografií a videí na sociálních sítích po dobu trvání soutěže.
 5. Porušení organizačního řádu cvičení.
 6. Při porušení BOZP během plnění úkolů i při pohybu na trati a s tím související nedostatečné použití OOPP.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na vykázání z prostor zázemí kohokoliv, kdo se nebude chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek a vybavení organizátorů či třetích osob a jehož chování omezuje či obtěžuje ostatní účastníky.

Jako organizátoři si vyhrazujeme

 • Právo na změny v časovém harmonogramu.
 • Pozastavit závod v případě nenadálých událostí ohrožující plynulý chod a bezpečnost soutěžících včetně zastavení družstev na trati.
 • Provést test na přítomnost alkoholu a omamných látek u všech registrovaných osob.
 • Právo na použití všech fotografických a video materiálů pořízených během cvičení pro potřeby organizátora a partnerů soutěže bez souhlasu zúčastněných osob.

Upozornění

Se závazným přihlášením jsou družstva seznámena s tímto dokumentem a zavazují se jej bez výhrad respektovat. Organizátor upozorňuje, že se cvičení každý zúčastňuje na své vlastní riziko s přihlédnutím ke svému zdravotnímu, fyzickému a psychickému stavu.

Organizátor není zodpovědný za zamlčené informace a nezodpovědný či hazardující přístup účastníků. Pro nutné zabezpečení pro případ úrazu či jiné mimořádné události organizátor zabezpečí intervenční tým k řešení podobných situací a zajištění zdravotního i technického dozoru pro všechny zúčastněné.

Kompletní propozice v PDF formě.