Přihlášení uživatele

Logo
Doplňková fotka

Propozice

Úvodní fotka Asociace dobrovolných záchranářů Česká republika z.s.

O soutěži

Soutěž/cvičení je určeno pro maximálně čtyřčlenné družstvo zdravotníků, jednotek požární ochrany, dobrovolných záchranářů, policie apod. V družstvu nesmí být přítomen lékař nebo nesmí být postaveno z profesionálních posádek záchranné služby. Družstva smí postupovat dle svých kompetencí, nezajišťují žilní vstup a používají pouze dostupné materiální vybavení.

Ředitel cvičení – Lukáš Tláskal, DiS.
Hlavní rozhodčí – MUDr. Roman Skřipský

Termín konání

10. 5. – 12. 5. 2019

Charakter soutěže a trati

Celé cvičení je koncipováno formou soutěže jako náročné testování záchranářů nejen po stránce vědomostní, ale i psychické a fyzické.

Je sestaveno z nočního a denního hlavního kola. V žádném případě nebere ohled na únavu, nároky na pauzu a odpočinek. Zároveň proběhne za jakéhokoli počasí. Celá trať je vsazena do městské aglomerace a do přilehlých terénů.

Terén může být místy velmi náročný a soutěžící tak nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni do závodu bez dostatečných ochranných pomůcek a pracovních oděvů. Nebude brán ohled na zbytečné prodlužování přechodů mezi stanovišti a po provedení jednotlivých úkolů. Nebudou tolerovány přestávky během přechodů či snad návštěvy restaurací či jiných stravovacích zařízení a fastfoodů. Vzhledem ke květnovému termínu soutěže upozorňujeme na možné nepříznivé klimatické podmínky, převážně při nočním plnění úkolů či pohybu v jiných částí trati.

Důležité pokyny a informace

Po celém profilu trati je připraveno několik modelových situací, které jsou povinni všichni soutěžící absolvovat. Pro zvýšení fyzické náročnosti je cvičení doplněno o několik silových úkolů. Orientace a mapové podklady budou upřesněny před soutěží. Všechny stanoviště budou označeny značkou „STOP, vyčkej příchodu rozhodčího“, kde družstva vyčkají příchodu rozhodčích a dále se budou řídit jejich pokyny. Bude-li figurant uložen na dece nebo celtě jsou tyto podložky považovány jako zem.

Používání vysílaček a mobilních telefonů v průběhu cvičení zasahujícími družstvy je povoleno POUZE na úkony určené ogranizátorem.

Časový limit na ošetření poranění bude vždy upřesněn na stanovišti. Je nepřípustné požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiných omamných látek během soutěže. Na trati budou probíhat namátkové kontroly na přítomnost alkoholu a omamných látek.

Povinná výbava družstev a jeho členů

 • Pevná kotníčková (zásahová) obuv
 • Pracovní oděv s celotělovým krytím s reflexními prvky

  Vzhledem k účasti jednotek požární ochrany, policie a dalších, požadujeme u všech alespoň vrchní část oděvu v barvě záchranné služby popřípadě výstražné vesty stejné barvy!
   
 • Oblečení a obuv na převlečení pro případný zásah na vodní hladině. Plovací vesty zapůjčí organizátor na místě.
 • Pracovní rukavice
 • Přilby
 • Ochranné brýle
 • Svítilny
 • Ochrana dýchacích cest (rouška, šátek, respirátor)
 • Telefon s čtečkou QR kódů a powerbanka

  Na místě není půjčovna OOPP, pokud nebude tým dostatečně vybaven, nebude vpuštěn do soutěže!!!

Minimální materiální vybavení družstva

Družstva budou mít vlastní základní zdravotnický materiál dle seznamu v dostatečném množství pro všechna stanoviště. V případě nedostatečných zásob nebude na toto brán zřetel a družstva budou muset pracovat bez chybějícího materiálu s možnou bodovou ztrátou. Ostatní pomůcky budou k dispozici na vyžádání u rozhodčích přímo na místě úkolu (transportní a fixační pomůcky apod.)

Seznam povinného vybavení

 • standardní zdravotnický obvazový materiál
 • jednorázové rukavice
 • fixační krční límce včetně límce pro děti
 • tonometr
 • fonendoskop
 • resuscitační vak + masky různých velikostí
 • desinfekce
 • nůžky
 • pinzeta
 • škrtidlo
 • náplast polštářková
 • náplast v cívce
 • popáleninový balíček
 • izotermická folie
 • fixační dlahy (sam split)

Hodnocení družstev

Hodnocení způsobu ošetření daného poranění a celkové zvládnutí daného úkolu se odvíjí od hodnotících tabulek soutěže SOS 2019 EXTREME – URBAN EDITION.

Družstvo s nejmenší bodovou ztrátou vyhrává. V případě shody bodů rozhodne kvalita ošetření dodatečně zvoleného poranění hlavním rozhodčím. Případné připomínky a stížnosti lze uplatnit vedoucím družstva písemnou formou u organizátorů soutěže nejpozději do posledního dne soutěže. Protesty bude řešit hlavní rozhodčí před závěrečným součtem bodů. Do hodnocení se bude započítávat i zbytečné prodlužování přechodů mezi stanovišti a po provedení jednotlivých úkolů.

Přihláška

Přihlášení družstva bude probíhat pouze online přihláškou na stránkách www.adzcr.eu/prihlaska.

Prosíme, dbejte na správné vyplnění přihlášky. V případě nejasností kontaktujete organizační tým. Po přijetí přihlášky dojte k vygenerování automatické odpovědi, kde se dozvíte unikátní číslo vašeho družstva pro komunikaci s organizačním týmem. Toto číslo slouží i jako variabilní symbol pro zaslání platby za vaše družstvo.

Při větším zájmu a naplnění kapacity družstvy, rozhoduje o účasti družstva datum a čas přijetí platby. Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o přijetí či odmítnutí družstva a o omezení počtu družstev vyslaných jednou organizací.

REGISTRACE BUDE UKONČENA 31. 3. 2019

(přijetí platby do následujících třech pracovních dní)

Kontakt na organizační tým

info@adzcr.eu | 774 897 583

Doprovod družstev

Doprovod (řidič, náhradník atd.) může absolvovat celou trasu se svým družstvem, nesmí však družstvo předcházet nebo jít v protisměru trati. Na stanovišti se řídí pokyny rozhodčích, popřípadě organizátora. Kontakt s družstvem na stanovišti není dovolen žádným způsobem, jinak je družstvo diskvalifikováno. Pořizování videozáznamu a fotodokumentace je možné.

Doprovod bude vybaven minimálně výstražnou vestou a pevnou obuví. Pro případ pohybu v nebezpečném prostředí za účelem foto/videodokumentace bude vybaven OOPP ve stejném rozsahu jakou soutěžící a pouze pokud to bude dovoleno rozhodčím.

Je zakázáno sdílení pořízených záznamů na veškerých sociálních sítích před ukončením soutěže. Organizátoři si vyhrazují právo doprovod vykázat či oddělit od družstva při porušení pokynů a pravidel.

Ubytování

Družstva budou ubytována v plachtové tenisové hale (betonová dlažba, umělý trávník). V případě nižších venkovních teplot počítejte s chladnějším prostředím v hale a dobře se na něj vybavte (spacák a karimatku). Pod ležení doporučujeme neprodyšnou podložku (celta, nepromokavá plachta)!!! V hale se nachází umělý trávník s pískem. Sociální zařízení a sprchy jsou v budově TJ Viktoria Vestec, která se nachází hned vedle haly. Kouření v budovách a hale je přísně zakázáno (odkaz na bod 6. diskvalifikace). Kouření je povoleno pouze v určených a označených místech areálu. Je zakázáno se v prostorách budov pohybovat v zásahové obuvi. Všichni se zavazují k udržování pořádku v celém areálu a uvedení areálu do původního stavu před jejich opuštěním. Jakékoliv škody způsobené během pobytu budou neprodleně nahlášeny organizátorům.

Cena ubytování 2000 Kč za čtyřčlenné družstvo.

Stravování

Pro ubytované je zajištěno stravování (2x snídaně, 1x oběd a 2x večeře). Stravování začíná v pátek večeří, sobota snídaně, oběd sebou na trať, večeře a v neděli snídaně.

Cena stravného pro čtyřčlenný tým je 2000 Kč.

Pojištění

Pojištění účastníků zajišťuje vysílající organizace. Organizátor pojištění doporučuje! Škody na majetku, vybavení zázemí a ubytování způsobené z nedbalosti či dokonce úmyslně budou dány družstvu či jednotlivcům k úhradě v plném rozsahu.

Startovné a storno poplatky

Startovné činí 2500,- Kč za každé soutěžící družstvo.

Číslo účtu: 43-2528010257 / 0100
Variabilní symbol: unikátní číslo z automatické odpovědi potvrzení přijetí přihlášky (2019..)
Konstantní symbol: 0308

Celková platba k úhradě za jedno startující družstvo činní 6500 Kč.

V případě platby za několik družstev od jedné organizace je nutné provést platbu za každé družstvo zvlášť s vlastním variabilním symbolem.

V případě odvolání své účasti na cvičení v době kratší než je 1 měsíc (10. 4. 2019) do konání akce SOS 2019 EXTREME – URBAN EDITION činí stornovací poplatek 100% startovného.

Registrace účastníků

Družstvo je po příjezdu do areálu cvičení  povinno se zaregistrovat. Pokud dojde ke změně složení družstva je kapitán povinen tuto změnu neprodleně ohlásit. V průběhu cvičení již nesmí docházet ke změnám ve složení družstva.

Soutěžící se dostaví k prezenci na štáb nejpozději do 15:00 hodin. V případě komplikací s dojezdem informujte organizátora s předstihem. Veškerý doprovodný program je povinný pro všechny registrované účastníky. Osobní doklady, řádně vyplněnou přihlášku a souhlasy potřebné k registraci s sebou!

Doprava

Doprava družstev na cvičení je na vlastní náklady. Spojení do Vestce je možné autem nebo MHD přímo z Prahy.

Alternativa 1: ze zastávky metra Budějovická autobusy č. 332, 335, 337 a 339. Výstup na zastávce Vestec, Šátalka a poté pěšky cca 10 minut na místo určení.

Alternativa 2: ze zastávky metra Opatov autobusem č. 326 směr Jesenice. Výstup na zastávce Vestec, U Klimešů a poté cca 5 minut pěšky na místo určení.

Další účastníci cvičení

Cvičení je přístupné veřejnosti. Účast je možná i pro další účastníky (náhradník, doprovod, řidič, aj.). Pro tyto osoby lze zajistit ubytování i stravu pouze v případě, že budou uvedeny v přihlášce a bude za ně uhrazena platba za ubytování a stravování. Doprovod bude ubytován a stravován za stejných podmínek jako soutěžní družstvo.

Diskvalifikace družstva

O diskvalifikaci rozhoduje hlavní rozhodčí. Důvodem diskvalifikace je:

 1. Nevhodné chování členů družstva k ostatním účastníkům cvičení, rozhodčím, organizátorům a figurantům.
 2. Požití alkoholických nápojů, drog a jiných omamných a psychotropních látek v průběhu soutěže.
 3. Nedovolený kontakt s ostatními členy cvičení pomocí vysílaček a mobilních telefonů.
 4. Zveřejnění jakýchkoliv fotografií a videí na sociálních sítích po dobu trvání soutěže.
 5. Porušení organizačního řádu cvičení.
 6. Při porušení BOZP během plnění úkolů i při pohybu na trati a stím související nedostatečné použití OOPP.

Jako organizátoři si vyhrazujeme

 • Právo na změny v časovém harmonogramu.
 • Pozastavit závod vpřípadě nenadálých událostí ohrožující plynulý chod a bezpečnost soutěžících včetně zastavení družstev na trati.
 • Provést test na přítomnost alkoholu a omamných látek u všech registrovaných osob.
 • Právo na použití všech fotografických a video materiálů pořízených během cvičení pro potřeby organizátora a partnerů soutěže bez souhlasu zúčastněných osob.
 • Právo na vykázání z prostor zázemí kohokoliv, kdo se nebude chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek a vybavení organizátorů či třetích osob a jehož chování omezuje či obtěžuje ostatní účastníky.

Upozornění

Se závazným přihlášením jsou družstva seznámena stímto dokumentem a zavazují se jej bez výhrad respektovat. Organizátor upozorňuje, že se cvičení každý zúčastňuje na své vlastní riziko spřihlédnutím ke svému zdravotnímu, fyzickému a psychickému stavu.

Organizátor není zodpovědný za zamlčené informace a nezodpovědný či hazardující přístup účastníků. Pro nutné zabezpečení pro případ úrazu či jiné mimořádné události organizátor zabezpečí intervenční tým křešení podobných situací a zajištění zdravotního i technického dozoru pro všechny zúčastněné.

Kompletní propozice v PDF formě.